Aktualności

2011-05-17 Pieniądze na innowacyjne środki trwałe do wzięcia w woj. Podlaskim

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Referat oceny i wyboru wniosków

OGŁASZA KONKURS ZAMKNIĘTY
i zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw


Termin konkursu:
Oferty konkursowe można składać od 20 kwietnia 2011 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 8 lipca 2011 r. o godzinie 15.30.

Miejsce i sposób składania wniosku:
Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową - listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok, w  Kancelarii Ogólnej - pokój nr 2, w godzinach pn: 8.00-16.00;
wt-pt: 7.30-15.30.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej DZ RPO; dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Na dofinansowanie projektów przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 12 000 000 euro, co stanowi równowartość 47 856 000 PLN. (wg kursu euro z dnia 30.03.2011 r. określonego przez Europejski Bank Centralny).
Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj. 1 200 000 euro. Środki w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa.

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
70% - mikro i małe przedsiębiorstwa
60% - średnie przedsiębiorstwa
50% - MSP działające w sektorze transportu

Minimalna i maksymalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu:
- mikroprzedsiębiorstwa - 30 000 zł wydatków kwalifikowalnych;
- małe i średnie przedsiębiorstwa -100 000 zł wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość projektu: bez ograniczeń za wyjątkiem inwestycji o  wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - kwota wydatków kwalifikowalnych poniżej 8 000 000 zł.

Maksymalna kwota wsparcia projektu: 6 000 000 PLN.

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję, tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związaną z:

  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.
Przykłady:

  • realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
  • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
  • inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej,
  • utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

Z możliwości aplikowania w konkursie wykluczone są projekty:
1) kwalifikujące się do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska;
2) dotyczące kategorii interwencji 39, 40, 41, 42 - energia odnawialna wiatrowa, słoneczna, z biomasy, hydroelektryczna, geotermiczna i  pozostałe.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
1) mikroprzedsiębiorstwa,
2) małe i średnie przedsiębiorstwa
definiowane zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z  dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3).
Za przedsiębiorstwo w Działaniu 1.4 uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w krajowym rejestrze sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców).

Szczegółowy katalog kodów działalności gospodarczej PKD wykluczonych z  możliwości objęcia wsparciem w ramach konkursu określony został w  załączniku nr 5 dokumentacji konkursowej.

W ocenie kwalifikowalności projektu i beneficjenta uwzględnić należy warunki określone w dokumencie „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i  Wspólnej Polityki Rybackiej" (szczegółowe warunki określone są w  załączniku nr 1 dokumentacji konkursowej - Regulaminie konkursu).

Przedsiębiorstwa objęte sekcją „Q" schematu PKD wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz.1885) mogą ubiegać się o wsparcie jedynie wtedy gdy świadczone przez nich usługi nie są całkowicie objęte finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Termin i procedura rozstrzygnięcia konkursu:
Konkurs ma formułę zamkniętą. Wnioski poddane zostaną ocenie formalnej w  terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu. Wnioski poprawne pod względem formalnym poddane będą ocenie merytorycznej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od pierwszego dnia ustalonego przez Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO/Zastępcę Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO terminu posiedzenia KOP. Decyzję o  wyborze projektów podejmie Zarząd Województwa w formie uchwały, w  terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania raportu z przeprowadzenia oceny merytorycznej.
Decyzja o wyborze projektów wraz z listą projektów wyłonionych do dofinansowania zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.rpowp.wrotapodlasia.pl.
Wnioskodawca, po każdym etapie oceny wniosku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od jej zakończenia, zostanie pisemnie poinformowany o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
Od wyników oceny przysługuje protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach systemu RPOWP i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Pytania można kierować na adres:
informacja@rpowp.wrotapodlasia.pl
lub telefonicznie pod nr telefonu:
(085) 65 48 302, -383, -384

Informacji na temat konkursu oraz dokumentacji udzielają Punkty Informacyjne:

Punkt informacyjny w Białymstoku (czynny pon. 8.00-16.00, wt-pt. 7.30-15.30)
ul. Poleska 89 pokój nr 1
Infolinia: 0 8013 0 8013
informacja@rpowp.wrotapodlasia.pl

Punkt informacyjny w Łomży (czynny pon., wt., 10.00-18.00, śr., czw., pt. 8.00-16.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10.00-14.00)
ul. Polowa 53
tel.: (086) 215 16 90
fax.:(086) 215 16 91
pi.lomza@pfrr.pl

Punkt informacyjny w Suwałkach (czynny pon., wt., 10.00-18.00, śr., czw., pt. 8.00-16.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10.00-14.00)
ul. Kościuszki 62
tel.: (087) 563 03 09
fax.:(087) 563 00 33
pi.suwalki@pfrr.pl

 

Żródło: Serwis Wrota Podlasia